«

»

Apr 28 2014

Pismo Ministrstvu za finance RS

MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gospa mag. Mateja Vraničar
Gospod Andrej Verhovnik Marovšek

 

Zadeva: ZDRUŽEVANJE CURS IN DURS

 

Spoštovani!

Glede na to, da v SCS nimamo nobenih informacij, kaj se dogaja na področju sprejemanja podzakonskih aktov in sistemizacije za FURS, vam posredujemo naša stališča, pomisleke in zahteve:

 • Zakaj smo zaposleni v Carinski službi v taki nemilosti na svojem lastnem ministrstvu, da nam ne priznate posebnosti carinskega poklica, strokovnosti, ki je za to potrebna in vloge, ki jo ima carina pri zaščiti družbe in državljanov ter odgovornosti za izvajanje carinskih predpisov EU in mednarodnih aktov, ki opisujejo pomen, vlogo, carinske standarde in naloge carinske službe v mednarodni trgovini? Imamo Svetovno carinsko organizacijo, ki postavlja globalne standarde za carinsko delo. Evropska Komisija ima direktorat za carino in davke s katerim dnevno sodelujemo pri pripravi predpisov in njihovega izvajanja. Vsi priznajo pomen carine na treh osnovnih področjih, ki so pobiranje dajatev, podpora legalni trgovini in uveljavitev zakonodaje, kamor sodijo preprečevanje, nadzor in pregon carinskih zlorab Že na sestankih, ki smo jih imeli z vami pred sprejetjem ZFU, smo vas opozarjali, da razlog, ker je Hrvaška vstopila v EU in zato na meji s Hrvaško ni več carinskega nadzora ni pravi argument za ukinjanje CURS. Carinske službe po vseh državah, ki so prav tako ostale brez zunanjih meja so ostale na veliko bolj samostojnem nivoju, kot se to počne pri nas.

  Zakaj druga ministrstva vidijo v Carinski službi večji potencial, kot naše lastno ministrstvo? To dokazuje tudi zakonodaja, ki je bila sprejeta, predvsem pooblastila po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakonu o vodah, Zakonu o gozdovih in še celo pisci osnutka Zakona o študentskem delu so hoteli kot edini nadzorni organ navesti carinsko službo. Število zaposlenih smo od vstopa Slovenije v EU praktično prepolovili, kljub temu, da prevzemamo nove naloge. Kako se boste odzvali, glede naših že davno posredovanih dilem, zaradi visoke povprečne starosti, tako v carinskem kot davčnem delu, prepad med generacijami je neizogiben, dober in kvaliteten kader odhaja v pokoj, nimajo pa na koga prenašati svojih izkušenj in znanja, enkrat pa bo prišlo do kritične točke in boste morali na novo zaposliti večje število delavcev, ki pa jih bo potrebno hitro in dobro usposobiti in integrirati v delo organa.

 • Zadnji sestanek delovne skupine za sistemizacijo FURS je bil 07. 2. 02014, po tem sestanku nimamo več informacij kaj se dogaja, vemo samo to, da so vsak teden novi problemi in nova stališča, po zadnjih informacijah, naj nekaterim zaposlenim v carinskem delu znižali plače iz naslova ukinitve dodatka na stalnost, ker naj bi dikcija 104. člena to zahtevala. V našem dopisu marca 2013, ki smo vam ga tudi poslali, smo vam navedli naše stališče glede ukinjanja dodatka na stalnost, in s tem posledično nižanja plač zaposlenih v carinskem delu FURS-a. Ta denar naj bi se potem porabil za zaposlene iz davčnega dela, ker dodatka na stalnost, do sedaj niso imeli. Na skupnem sestanku obeh sindikatov, ministra, obeh sekretarjev, obeh direktorjev služb, smo vam predstavniki obeh sindikatov soglasno podali stališče, da se ne strinjamo z načinom, da se carinikom karkoli jemlje, da se bo to dalo zaposlenim na davčni strani. Glede na to, da ima DURS na določenih delovnih mestih operativcev celo nazive svetnik in glede na to, da ste DURS pripojili inšpektorje za igre na srečo nas zanima ali bodo tu tudi kakšni rezi, glede na bistveno višje plačne razrede kot jih imamo mi na primerljivih delovnih mestih, kjer pa naj bi se plače celo nižale zaradi ukinjanja dodatka na stalnost. Po informacijah, ki so nam bile dane (številke sicer nismo dobili) na delovni skupini naj bi bil učinek lanskoletne akcije pri zavezancih, ki poslujejo z gotovino, v teh akcijah so sodelovali tudi naši mobilni oddelki, odličen, v proračuna naj bi bilo vplačanega več DDV. Zahtevamo pojasnilo zakaj potem del tega denarja ne gre za zaposlene v FURS. Na zadnji seji Državnega sveta pri obravnavi zakona o vodah je bilo postavljeno vprašanje državnih svetnikov zakaj se carinski službi ne odobri več denarja glede na vsa pooblastila, ki jih dobivajo na zelo različnih področjih, isto vprašanje naslavljamo tudi na vas. Nedavno smo lahko brali poročilo udeležencev konference na temo upravljanja carinski uprav do leta 2020, upam, da ste s tem poročilom seznanjeni, saj govori o trendih razvoja in strategiji dela carinskih služb ne pa o ukinjanju carinskih služb, pač pa o vse pomembnejši vlogi. Glede na to, da je Vlada RS našla dodatne milijone za plačilo dveh vrst povečanega obsega dela za policiste, kar je posledica dogovora njihovih sindikatov s pristojnim ministrom, zaposleni v CURS in DURS pa od januarja 2011 nimamo niti plačil povečanega obsega dela niti v primerih, ko delavci poleg svojega dela opravljajo še delo sodelavca, ki je na daljši bolniški. V letu 2016 policisti prestopajo iz V. tarifne skupine v VI. tarifno skupino, tako določbo imajo tudi v svojem zakonu, torej bo Vlada spet morala zagotoviti dodatna sredstva za preskok iz 21. plačnega razreda na 24. plačni razred, za nas pa denarja ni, mi pa moramo ostati v okviru mase za plače, kot nam je odrejena, pa čeprav skupaj s kolegi iz DURS polnimo proračun iz katerega plačujete tudi policiste. Torej zahtevamo odgovor zakaj nas zaposlene v CURS obravnavate kot drugorazredne uradnike?
 • SCS ne pristaja več na sistem, da nas samo seznanjate s stališči oziroma izhodišči, ki ste jih sprejeli, zahtevamo priznanje naše službe in našega dela. Ker se očitno v tej državi ne ve več kaj je carina, bomo mi pozvali Svetovno carinsko organizacijo in pristojne inštitucije EU, da pridejo in to razložijo. Nemalokrat smo se znašli v časopisih, kjer so celo delavci DURS-a tolkli po nas češ kaj imajo pa oboroženi cariniki hoditi v lokale, zaradi tega se nam pritožujejo lastniki, starejše dame pa celo omedlevajo v lokalih ko vidijo pištolo za pasom carinika. S strani vodstva CURS je bilo novinarjem posredovano zakaj so naši delavci oboroženi. Ker davčni del preiskovalcev noče imeti opravka s prisilnimi sredstvi jih je morda potrebno odvzeti carinskemu delu preiskovalcev? Vendar pa so davčni preiskovalci v višjih nazivih kot carinski (mislimo na inšpektorje preiskovalce). Povprečno našo državo tranzitira zelo veliko kamionov in avtobusov iz tretjih držav, čeprav so se dvignile trošarine pri najbolj občutljivih izdelkih, cigarete, alkohol, mobilni oddelki ne izvajajo več nadzora nad temi vozili v takem obsegu kot prej in kot bi bilo potrebno, lepijo lepilni trak za DURS, delijo zgibanke in zadnje čase hodijo po stavbah in iščejo ali družbe sploh obstajajo. Očitno tudi to prinaša denar v proračun, pričakujemo pa da, boste kot naše resorno ministrstvo delo znali ovrednotiti in nagraditi zaposlene. Zakaj so zaposleni na trošarinah lahko predmet pogovora, ali bodo sploh obdržali stalnost in uniforme, ob dejstvu, da se jih spet pošilja na teren jemati vzorce pogonskega goriva in opravljati druge trošarinske kontrole, zakaj so naši izterjevalci tako uspešni v delu, ki ga DURS ni mogel opraviti v takem obsegu in tako uspešno, sedaj pa naj bi slekli uniforme, čemur smo že velikokrat nasprotovali.

 • Ne pristajamo več ne dikcijo izvršenih dejstev ter na način, da se dela po sistemu sindikat naj bo cim manj obveščen, določene informacije se dobesedno skrivajo pred nami, drugače si ne znamo razlagi očitkov, da ministrstvo potem pritiska na naše vodstvo kako to, da sindikat o tem kaj ve, še preden tam sprejmete kakšno izhodišče ali stališče. Naša opozorila, četudi posredovana po telefonu so bila dobronamerna, očitno je tudi to že nezaželeno Mi si takšnega socialnega dialoga ne predstavljamo. Nakoncu je vedno sindikat kriv, da nekaj ni šlo »skozi«.

 • Glede na to, da tečejo pogovori v meri jemanja oziroma rezov v plače zaposlenih v CURS in zadržanja pooblastil iz naslova prisilnih sredstev pričakujemo, da nam boste predstavili tehtne argumente zakaj nam nekaj jemljete. Ne pristajamo na igro, da bomo spet mi morali z argumenti pojasnjevati zakaj menimo, da se to ohrani, povedali smo že, da argument, ker DURS tega nima, za nas ni argument, glede na to, da smo vas na določene zadeve opozarjali že od vsega začetka, predvsem pa na to, da bo združitevtudi nekaj stala.

 • Zahtevamo odgovor, kakšno stališče boste zavzeli glede uniformiranosti uslužbencev FURS, kdo naj bi sploh še bil v uniformi, naše stališče smo na CURS že posredovali.

 • Zaposleni v CURS smo pomagali pri osamosvojitvi te države, mi smo nosili glave naprodaj, ko smo vzpostavili zunanjo mejo s Hrvaško, čeprav smo nekateri delali praktično na vojnem področju, kjer so na nad nami letala vojaška letala, in kjer se je streljalo tudi na našo stran. Danes pa nam pravite, da nas ne potrebujete več, namesto, da bi izkoristili naše znanje in našo profesionalnost, se moramo vedno bolj podrejati zahtevam davčnega dela, kar krni osnovne funkcije carine, ki so potreben za dobro delovanje carinske unije EU in izvajanje nalog, ki so s tem povezane. Nikakor nočemo podcenjevati dela naših davčnih kolegov, ne bomo pa kar tako pristali, da nam poberete vse kar smo si skozi ti dve desetletji samostojnosti izborili s svojim dobrim delom. Kot smo že omenili, smo v SCS pripravljeni z vsemi sredstvi, ki jih sindikalni boj pozna, braniti svoje pridobljene pravice še pred uveljavitvijo ZFU, verjamemo, dase nam bodo v določenih zahtevah pridružili tudi kolegi iz DURS.

 • Člani sindikata želimo in pričakujemo več možnosti, da bomo lahko posredovali svoje mnenje in pomagali oblikovati stališča in dogovorjene rešitve. Predvsem pa želimo več informacij o pripravah nove sistemizacije, problemih v zvezi z njo in tudi možnih predlaganih rešitvah.

 • Predlagamo, in vas pozivamo, da skličete sestanek pristojnih Ministrstva za Finance, predstavnikov CURS in DURS ter sindikatov carinikov Slovenije in davčnih uslužbencev, da se pogovorimo o odprtih zadevah in rešitvah, ki jih moramo sprejeti za uveljavitev novega zakona o finančni službi. Verjamemo, da lahko s ponovno izmenjavo mnenj, predstavitvijo idej in predlogov rešitev in sklepanjem dogovorjenih kompromisov pomagamo, da bo nov organ zaživel skladno in v polni meri izkoristil vse potenciale ki so mu na voljo.

S spoštovanjem!

Predsednik SCS
Dušan Pečnik l.r.

Ljubljana, 25.04.2014