Category Archive: Nerazvrščeno

Dec 07 2018

Dogovor, sporazum in Aneks št. 12 h KPJS

Dogovor o plačah, sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

3862.   Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12429 do 12432

Priloga 1: Delovna mesta v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12433 do 12548

Priloga 2: Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12549 do 12550

 3866.   Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12627 do 12630

Priloga 1: Delovna mesta v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12630 do 12745

Priloga 2: Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju

Uradni list št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12746 do 12747

3868.   Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12752 do 12757

 

Mar 23 2018

IZJAVA ZA JAVNOST – KSO sindikatov JS

 

IZJAVA ZA JAVNOST

KOORDINACIJE STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

tiskovna konferenca »KSO«, je bila 23. marca 2018 ob 11.00 uri,

na sedežu sindikata KSS PREGAM, Trg OF 14, sejna soba IV. nadstropje.

Vlada je Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (v nadaljevanju: KSO) sporočila, da bi bilo neodgovorno, da bi zadnji dan, ko je še imela polna pooblastila, sklepala dogovore s sindikati javnega sektorja.

Iz sporočil Vlade in njenih izjav za javnost je tudi razbrati, da pogajanj v času opravljanja tekočih poslov ne more nadaljevati,

zato smo v KSO prepričani…

IZJAVA »KSO« je na voljo na tej povezavi

POSNETEK tiskovne konference »KSO« pa na tej povezavi

 

 

Sep 12 2016

Prenova strani – www.SCS.si

Spoštovani !

Zaradi prenosa spletne strani na večji strežnik v mesecu juliju smo imeli kar nekaj težav pri ponovni vzpostavitvi, postavitvi in zagonu te strani.

Trudimo se k izboljšanju vsebin, glede na to, da se družba vedno bolj razvija in je internet praktično postal način življenja, vam želimo tudi preko naše spletne strani posredovati koristne in zanimive informacije, namenjene tako članom SCS kot tudi širši publiki.

Stran je še vedno v obdelavi, zato se našim obiskovalcem tudi opravičujemo.

Želimo vam prijetno brskanje po naši spletni strani, če pa imate kakšno dobro idejo in bi jo radi delili z nami, imate navedene tudi e-naslove na katere se lahko obračate.

Lep pozdrav

Dušan PEČNIK

predsednik SCS

Avg 23 2016

INFORMATIVNA PRIMERJAVA PLAČNIH RAZREDOV

Na podlagi pridobljenih tabel smo naredili

INFORMATIVNO PRIMERJAVO PLAČNIH RAZREDOV,

plačne lestvice z veljavnostjo od 1.6.2013 do 31.8.2016 s plačno lestvico, ki bo v veljavi s 1.9.2016

in si jo lahko pogledate v spodnji tabeli.

PRIMERJAVA PLACNIH LESTVIC 2013-2016

Dec 18 2015

Pojasnilo – Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Pojasnilo: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije dne 10. novembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: Dogovor). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju.

Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljevanju ZUPPJS16), s sklenitvijo Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju Aneks št. 8 h KPJS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju Aneks h KPND).

Za realizacijo dogovora pa bosta sprejeti tudi spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15 in 73/15) in Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13 in 96/14).

I. Ukrepi, ki zadevajo plače

1.  Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

2.  Neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice

3.  Neizplačevanje redne delovne uspešnosti

4.  Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

5.  Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2016

 • Napredovanje v višji plačni razred
 • Napredovanje v višji naziv

 

II. Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela in druge ukrepe

1.  Usklajevanje prejemkov oziroma povračil stroškov

2.  Regres za letni dopust za leto 2016

3.  Nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z

dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

4.  Izplačevanje jubilejnih nagrad

5.  Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

6.  Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

7.  Omejitev števila dni letnega dopusta

8.  Omejitev sklepanja avtorskih in podjemih pogodb

 

 • Podpisan DOGOVOR si lahko ogledate TU 

Vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Sporazumi_in_dogovori/dogovor.10112015.pdf

 

 • DOPIS MJU, z dne 15.12.2015 pa TU 

Vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/ZUPPJS16__15.12.2015.pdf

Dec 03 2015

Pismo ministru za finance RS: Status zaposlenih v FURS

Spoštovani gospod minister !

Sindikat carinikov Slovenije in Ministrstvo za finance sta 14. 2. 2013 podpisala stavkovni sporazum v katerem sta pod stavkovno zahtevo št. 9 v tretjem odstavku soglašala z naslednjim besedilom: »Ministrstvo za finance se zavezuje, da brez predhodne uskladitve s Sindikatom carinikov Slovenije ne bo podprlo spremembe razmerij plač med pooblaščenimi uradnimi osebami, kot to določa ZSPJS, KPJS in KP za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti«.

Po našem prepričanju je do tega že prišlo, saj imajo mnoge pooblaščene uradne osebe, v drugih organih izplačanega veliko povečanega obsega dela, medtem, ko FURS  povečanega obsega ne izplačuje od  januarja 2011. Očitno bo teh razlik vedno več…

Pismo SCS ministru za finance RS – Status zaposlenih v FURS

Jul 16 2015

Informacija članicam in članom Sindikata carinikov Slovenije – 4/2015

Spoštovane kolegice in kolegi!

Posredujem kratke informacije o včerajšnji seji pogajalskih strani Vlade in sindikatov JS.

Poslovnik pogajanj je načeloma usklajen, na sindikalni strani vztrajamo, da se pogaja vsak sindikat, ki je reprezentativen in je član ene ali druge pogajalske skupine. Na sindikalni strani torej ostajata dve pogajalski skupini …

Informacije članicam in članom SCS – 4/2015

Jun 24 2015

Informacija članicam in članom Sindikata carinikov Slovenije – 2/2015

Spoštovane kolegice in kolegi!

Včeraj smo imeli, na predlog sindikatov, le sestanek in ne pogajanja o izhodiščih o izboljšavah plačnega sistema in odprave anomalij ter politiki plač v obdobju 2016-2020.

Kot smo se na sindikalni strani dogovorili, smo prišli zgolj na seznanitev z vladnimi izhodišči in postaviti kakšno vprašanja, če nam kaj na sistemskem nivoju ne bo jasno, ne pa odpirati razprave po posameznih področjih in po posameznih sindikatih …

Informacije članicam in članom SCS – 2/2015

Jan 23 2013

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA

Sindikati javnega sektorja izhajamo iz:

 • temeljne pravice delavk in delavcev, da se sindikalno organizirajo z namenom skupnega dogovarjanja z delodajalcem o pravicah iz dela in pogojih dela;
 • prepričanja, da je dogovorjeno nujno potrebno spoštovati;
 • legitimne zahteve, da Ustavo, zakone, kolektivne pogodbe in druge dogovore v prvi vrsti spoštujejo javne institucije, na čelu z Vlado, Državnim zborom in Ustavnim sodiščem;
 •  ustavne zaveze, da je Slovenija pravna in socialna država, ki mora v interesu državljank in državljanov in drugih prebivalcev Slovenije vsem zagotavljati dostopne in kvalitetne storitev, ki so pomembne za blaginjo družbe (sociala, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, varnost, visoko šolstvo, kultura, raziskovanje, RTVS, državna uprava);

Sindikati javnega sektorja ostro obsojamo nadaljevanje histeričnega varčevanja in sprejem proračuna za leti 2013 in 2014, ki grobo in enostransko posega v položaj javnih uslužbencev.

Prepričani smo, da je cilj teh ukrepov slabitev javnih služb do te mere, da bodo ustvarjeni pogoji za njihovo privatizacijo in omejeno dostopnost, kar gre na škodo družbe in enakih možnosti vseh. To je v škodo gospodarstva, kateremu sistemi javnega sektorja zagotavljajo določen kadrovski in znanstveni potencial, preko javnih naročil ekonomske priložnosti, pa tudi poslovno okolje, katerega odzivnost, stabilnost in privlačnost se s krčenjem javnega sektorja zagotovo ne povečuje.

Socialni dialog v zadnjem letu ni dobil domovinske pravice. Bil je izgnan iz domovine, domovinsko pravico pa so namesto njega dobili enostranski posegi v kolektivne pogodbe in pravice javnih uslužbencev ter kršitve drugih dogovorov s sindikati. In to kljub temu, da je bilo v socialnem dialogu, v sicer trdih pogajanjih, vse doslej vedno mogoče najti še sprejemljive rešitve. Tako smo se tudi ob sprejemanju Zakona za uravnoteženje javnih financ v povezavi z drugimi dogovori z Vladno stranjo dogovorili o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov za leti 2013 in 2014 in o elementih, ki ključno vplivajo na maso plač v javnem sektorju.

Proračun za leti 2013 in 2014 je bil sprejet brez dialoga s sindikati o masi za plače in drugih prejemkov odstopa od dogovorjenega in za sindikate javnega sektorja zato ni sprejemljiv. Socialni dialog je mrtev, kot še nikoli doslej. Vladni pogajalci se pogajanj udeležujejo brez kakršnega koli mandata in se sprenevedajo glede razumevanja vsebin, ki so bile vedno usklajevane v socialnem dialogu

S stavko in s tem shodom torej zahtevamo:

 • pogajanja o masi za plače v javnem sektorju;
 • spoštovanje dogovorjenega glede zmanjševanja števila javnih uslužbencev in s tem preprečitev prekomernega zmanjševanja delovnih mest;
 • spoštovanje sklenjenih dogovorov in odpravo kršitev le-teh;
 • utrditev socialne države;
 • ohranitev obsega in kakovosti vseh javnih storitev in s tem njihove dostopnosti.

Naj bosta ta stavka in ta shod jasno sporočilo, da javni uslužbenci kot delavci ne bodo več trpeli  enostranskih posegov v svoje pravice in da javni uslužbenci kot državljani ne bodo več trpeli razvrednotenja socialne države! V kolikor pogajanja o stavkovnih zahtevah ne bodo stekla in v kolikor ne bo napredka pri reševanju stavkovnih zahtev, bomo sindikati s stavkovnimi aktivnostmi nadaljevali in po potrebi tudi stopnjevali.

Janez Posedi

Za koordinacijo stavkovnih odborov

Jan 09 2013

Prenovljena spletna stran

Spoštovani!

Pred vami je prenovljena spletna stran Sindikata Carinikov Slovenije.Glede na to, da se družba vedno bolj razvija in je internet praktično postal način življenja, vam želimo tudi preko naše spletne strani posredovati koristne in zanimive informacije, namenjene tako članom Sindikata carinikov Slovenije kot tudi širši publiki.

Želimo vam prijetno brskanje po naši spletni strani, če pa imate kakšno dobro idejo in bi jo radi delili z nami, pa imate navedene tudi e-naslove na katere se lahko obračate.

Lep pozdrav!
Dušan Pečnik
Predsednik SCS

Page 1 of 212